Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–6/2014 1–6/2013 2013
Omsättning 2 144 2 034 4 654
Övriga intäkter 30 38 85
Kostnader -1 933 -1 839 -4 137
Avskrivningar och nedskrivningar -58 -65 -123
Resultatandel i intresse- och samföretag 12 10 22
Rörelseresultat 197 179 500
Finansiella intäkter och kostnader -6 -4 -19
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 25
Resultat före skatter 190 200 507
Inkomstskatter -44 -48 -113
Rapporteringsperiodens resultat 146 151 393
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 145 150 391
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 3
146 151 393
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 0,73 0,76 1,98

Anteckningen

Skapa en anteckning?