Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

       

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Betalda dividender -207 -3 -210
Rapporteringsperiodens totalresultat 21 1 -3 144 1 164
Eget kapital 30.6.2014 336 61 -64 -12 -46 1 524 38 1 837
Eget kapital 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -3 -200
Rapporteringsperiodens totalresultat -45 -41 6 151 2 72
Eget kapital 30.6.2013 336 61 -57 -20 -28 1 347 24 1 663

Anteckningen

Skapa en anteckning?