Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Marknadsutsikter

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av det globala makroekonomiska läget. På grund av utmaningarna på marknaderna under första halvåret och de reviderade BNP-prognoserna för 2014 väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen fortsättningsvis vara utmanande. Orderaktiviteten är fortfarande störst på tillväxtmarknaderna, i synnerhet i länder med olje- och gasutvinning, och dessa fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. Dessutom skapar det rådande marknadsläget uppdämd efterfrågan i tillväxtländer där investeringsbeslut har skjutits upp. I OECD-länderna styrs efterfrågan huvudsakligen av CO2 -neutral generering och avveckling av äldre, främst koldrivna kraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore är på plats, men tillväxten har varit långsam. Sjöhandel växer men överkapaciteten påverkar fortfarande efterfrågan inom marknaden för traditionella handelsfartyg. En ökad skrotning av fartyg och en mer balanserad tillväxt i flottan stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden. I offshoresegmentet stöder det rådande oljepriset investeringar i projekt med kontrollerade prospekterings- och utvecklingskostnader. Bränsleeffektivitet och nya miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regleringen ökar också intresset för gas som marint bränsle, och i USA stärks denna trend ytterligare av den förmånliga prissättningen. Offshoreaktiviteten väntas fortsätta, men beställningarna på borrenheter och vissa stödfartyg kan minska. Aktiviteten på shippingmarknaden väntas fortsätta, i synnerhet inom gastankfartyg, även om efterfrågan på traditionella handelsfartyg sannolikt kommer att minska.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen positiv. En ökning i det installerade beståndet kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Intresset för serviceavtal är stort på Wärtsiläs båda slutmarknader. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortfarande god. Från ett regionalt perspektiv är utsikterna för Mellanöstern och Asien positiva, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord- och Sydamerika samt Afrika.

Wärtsiläs utsikter för 2014 har reviderats

Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att ligga kring 11,5% till följd av transaktionen gällande tvåtaktsmotorverksamheten. Omsättningen väntas öka med ca 5%.

Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) skulle ligga kring 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?