Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q2 2014

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering för och timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. Trots de måttligt optimistiska utsikterna för den globala ekonomin finns det osäkerhetsfaktorer i vissa regioner. Överkapacitet och låg efterfrågan på frakter begränsar utvecklingen i fraktpriserna på de traditionella shippingmarknaderna. De stabila olje- och gaspriserna samt de ökande kostnaderna för prospektering och produktion kan på kort sikt skjuta upp offshoreinvesteringar.

Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen 2013 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?