Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 6.3.2014 fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,05 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades 18.3.2014.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing., MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ing. Sune Carlsson, ekon.mag., MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, verkställande direktör Risto Murto, direktör Gunilla Nordström och direktör Markus Rauramo.

Till revisor för 2014 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 7.3.2013. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj-Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:

Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth

Nomineringskommittén:

Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto, Sune Carlsson

Ersättningskommittén:

Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Risto Murto

Sune Carlsson valdes till nomineringskommittén vid styrelsemötet 22.10.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?