Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till 68 miljoner euro (139). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september 2014 var 240 miljoner euro (261). Rörelsekapitalet var 379 miljoner euro (488) i slutet av rapportperioden. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 747 miljoner euro (799). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 400 miljoner euro (254) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 599 miljoner euro (599).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 679 miljoner euro (800) i slutet av september 2014. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 131 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 548 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 277 miljoner euro (534) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,31).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.9.2014 31.12.2013
Likvida medel 400 388
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 599 699
Likvida beredskap 999 1 087
% av omsättningen (rullande 12 månader) 21 23
Företagscertifikat - 14
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 999 1 073
% av omsättningen (rullande 12 månader) 21 23
30.9.2014 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 44 månader och de långfristiga lånens 45 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?