Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Omsättning

Under tredje kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 7% till 1.117 miljoner euro (1.199) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning var 282 miljoner euro (421), en minskning med 33%. Ship Powers omsättning uppgick under tredje kvartalet till 363 miljoner euro (343), vilket var 6% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 9% till 472 miljoner euro (435). Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från reservdelar och projekt.

Omsättningen under januari-september 2014 var stabil och uppgick till 3.230 miljoner euro (3.203). Power Plants omsättning uppgick till 705 miljoner euro (991), en minskning med 29%. Ship Powers omsättning ökade med 30% och uppgick till 1.150 miljoner euro (884). Services omsättning var 1.375 miljoner (1.334), en ökning med 3%. Power Plants stod för 22%, Ship Power för 36% och Services för 43% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari-september 2014 var denominerad i euro, 17% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2014 Justerad
7-9/2013
Förändring 1-9/2014 Justerad
1-9/2013
Förändring Justerad
2013
Power Plants 282 421 -33% 705 991 -29% 1 459
Ship Power1 363 343 6% 1 150 884 30% 1 309
Services 472 435 9% 1 375 1 334 3% 1 842
Övrig2 1 -6 -2
Omsättning totalt 1 117 1 199 -7% 3 230 3 203 1% 4 607
Avvecklade verksamheter 16 10 60% 47 40 18% 48
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
2 Övrig omsättning består av säkringar som inte har allokerats till affärsområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?