Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet ökade med 21% till 1.309 miljoner euro (1.086). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 15% (1.138 miljoner euro under andra kvartalet 2014). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 1,17 (0,91).

Power Plants orderingång under tredje kvartalet uppgick till 383 miljoner euro (261), vilket var 47% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 57% (244 miljoner euro under andra kvartalet 2014), och den var jämnt fördelad över hela världen. Höjdpunkterna under tredje kvartalet var den nyckelfärdiga ordern på 132 MW från Mexiko samt ordern på 112 MW från North Dakota. Andra viktiga order kom från Senegal, Surinam och annanstans i USA.

Trots den något lägre orderingången på fartyg under tredje kvartalet utvecklades Ship Powers orderingång positivt och ökade med 24% till 463 miljoner euro (372). Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 21% (383 miljoner euro under andra kvartalet 2014). Alla segment bidrog till den goda utvecklingen, och aktiviteten var särskilt hög inom gastankfartyg och kryssningsfartyg. Order värda att notera inom gastankersegmentet var beställningen på gashanteringssystem till sex mycket stora etantankfartyg för Reliance Group i Indien. Intresset för miljölösningar fortsatte under tredje kvartalet. Sammanlagt 11 avgasreningssystem beställdes till 6 fartyg, och inom handelsfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på system för hantering av ballastvatten till 22 bulklastfartyg som byggs för Singaporebaserade Pioneer Marine. Gastankersegmentet stod för 41% av orderingången under tredje kvartalet, medan passagerarfartygen stod för 26% samt offshorefartygen för 16%. Både specialfartygen och de traditionella handelsfartygen stod för 6% av orderingången, medan marinens andel var 3%. Andelen övriga order var 2%.

Orderingången för affärsområdet Services under tredje kvartalet 2014 var 463 miljoner euro (454), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 9% (510 miljoner euro under andra kvartalet 2014). Intresset för långfristiga serviceavtal för gasdrivna fartyg var fortsatt stabilt. Under tredje kvartalet slöt Wärtsilä ett femårigt tekniskt underhållsavtal med Harvey Gulf International Marine LLC. Avtalet omfattar konditionsbaserat underhåll och dynamisk underhållsplanering för sex plattformstödfartyg som drivs med flytande naturgas och två offshorekonstruktionsfartyg.

Den totala orderingången under rapportperioden januari-september 2014 uppgick till 3.562 miljoner euro (3.487), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period 2013. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,10 (1,09). Power Plants orderingång var 792 miljoner euro (884), 10% lägre än 2013. Ship Powers orderingång var 1.286 miljoner euro (1.176), en ökning med 9% från motsvarande period året innan. Services orderingång under rapportperioden ökade med 4% till 1.484 miljoner euro (1.428).

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2014 Justerad
7-9/2013
Förändring 1-9/2014 Justerad
1-9/2013
Förändring Justerad
2013
Power Plants 383 261 47% 792 884 -10% 1 292
Ship Power1 463 372 24% 1 286 1 176 9% 1 644
Services 463 454 2% 1 484 1 428 4% 1 885
Orderingång totalt 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Avvecklade verksamheter 15 11 39% 67 33 101% 51
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
Orderingång Power Plants
MW 7-9/2014 7-9/2013 Förändring 1-9/2014 1-9/2013 Förändring 2013
Olja 321 150 114% 791 355 123% 444
Gas 408 523 -22% 925 1 431 -35% 1 957
Orderingång totalt 730 673 8% 1 716 1 786 -4% 2 401

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 126 miljoner euro (143) under rapportperioden januari-september 2014. Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och vinsterna rapporteras bland resultatandelen i intresse- och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?