Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Marknadsutveckling

Power Plants

Fortsatt osäkerhet på kraftförsörjningsmarknaden

Marknadsläget förblev utmanande under tredje kvartalet då den makroekonomiska osäkerheten och prognoserna om en långsam global tillväxt fortsatte att påverka investeringarna i ny kraftverkskapacitet. Trots det fortsatte den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna att stöda efterfrågan på ny kraftverkskapacitet. Dessutom har positiva signaler dykt upp i USA med den ekonomiska tillväxten i vissa regioner och dollarns stärkning mot euron under de senaste sex månaderna. Wärtsiläs kraftverksnoteringar låg fortfarande på en hög nivå under tredje kvartalet med fokus på naturgasdrivna kraftverk.

Power Plants marknadsandel

Under första hälften av 2014 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 23,4 GW, en ökning med 24,4% jämfört med motsvarande period året innan (18,8). Wärtsiläs marknadsandel uppgick till 4,3% (5,6%). På Wärtsiläs huvudmarknad, dvs. marknaden för installationer på upp till 500 MW, uppgick de totala beställningarna till 10,6 GW (12,7), och Wärtsiläs marknadsandel var 9,4% (8,6%).

Ship Power

Orderingången fokuserade på specialfartygssegment

Under januari-september 2014 registrerades 1.395 nya fartygskontrakt (1.341), varav 272 under tredje kvartalet (396). Priserna på nybyggen är under press på grund av de nuvarande marknadsvolymerna. På den traditionella handelsfartygsmarknaden var orderaktiviteten låg och fraktpriserna fortsatt svaga. Orderaktiviteten på gastankfartyg (LNG och LPG) var å andra sidan starkt, och i synnerhet LPG-fraktpriserna låg på en hög nivå. Hittills har sammanlagt 132 kontrakt på gastankfartyg registrerats under 2014, jämfört med 116 föregående år. Efterfrågan på offshorefartyg är lägre än 2013, och under tredje kvartalet låg orderingången på motsvarande nivå som föregående kvartal.

Kina och Sydkorea fortsatte att dominera varvsindustrin med en andel på 43% respektive 27% av alla bekräftade kontrakt 2014 enligt kompenserat bruttotonnage. Japans andel var 19%. Under januari-september gick 180 order till andra länder än dessa tre i topp. 

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 51% (52% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 2% (2% i slutet av föregående kvartal).

Services

God utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden utvecklades positivt under tredje kvartalet. Efterfrågan inom marinindustrin var stark dels till följd av den goda utvecklingen inom kryssningsfartyg. Ur ett regionalt perspektiv främjade kundernas intresse för serviceprojekt aktiviteten på marknaden i Europa samt Nord- och Sydamerika. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var sund och ökade något från motsvarande period året innan. Utvecklingen var gynnsam i synnerhet i Brasilien, liksom också globalt inom industri- och gruvsegmenten.

Anteckningen

Skapa en anteckning?