Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Rättsliga och integritetsskyddande villkor

Läs dessa regler och villkor noggrant innan du går in på webbplatsen. Genom att gå in på Wärtsilä-koncernens (hädanefter Wärtsilä) webbplats förbinder du dig att efterleva följande regler och villkor:

Upphovsrätten till innehållet på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och audiovisuella inslag) innehas av Wärtsilä. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att mångfaldiga, överföra, sprida och lagra delar av eller hela innehållet i någon form utan skriftligt tillstånd från Wärtsilä, annat än i enlighet med följande villkor.

Wärtsilä ger dig tillåtelse att spara utdrag från dessa sidor på din egen dator eller göra utskrifter av dem endast för personligt bruk. Innehållet på Wärtsiläs webbplats får endast användas i informationssyfte och på ett sådant sätt att det inte skadar Wärtsiläs rykte. Informationen som tillhandahålls på denna webbplats får inte ändras utan utryckligt skriftligt tillstånd från Wärtsilä. Enstaka dokument på vår webbplats kan omfattas av ytterligare villkor som framgår av dokumenten i fråga.

Wärtsiläs logotyp, företagssymbolen i den och motsvarande logotyper och symboler för dotter- och systerföretag, liksom Wärtsiläs samt dess dotter- och systerföretags varumärkesnamn, produktnamn och varumärken ägs av Wärtsilä och/eller dess dotter- och systerföretag.

Innehållet på Wärtsiläs webbplats tillhandahålls i befintlig form. Med undantag för fall då tillämplig lag så kräver, utfärdas ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, för korrekthet, exakthet, tillförlitlighet eller annat beträffande webbplatsens innehåll. Wärtsilä garanterar inte att webbplatsen eller den server från vilken den tillhandahålls är fria från virus eller annat skadligt innehåll. All Wärtsiläs dokumentation kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Wärtsilä kan göra ändringar och tillägg till all information på webbplatsen. Wärtsilä förbehåller sig rätten att när som helst ändra på webbplatsen eller dra in åtkomsten till den.

Wärtsilä kan inte på något vis hållas ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till, direkta skador, oförutsedda skador, följdskador, indirekta skador, sekundära, särskilda eller ideella skador, förluster, utgifter eller inkomstbortfall i samband med din åtkomst till Wärtsiläs webbplats eller någon annan länkad webbplats, eller för oförmåga att använda webbsidorna, eller användning eller försök att använda innehållet på sidorna eller på grund av funktionsfel, fel, försummelser, avbrott, defekter, fördröjda funktioner eller överföringar, datorvirus eller linje- eller systemfel, även om Wärtsilä eller dess representanter informerats om dessa skador, förluster eller kostnader. Wärtsiläs ansvar begränsas i ett sådant fall i den högsta utsträckning som lagen tillåter.

Wärtsilä kan när som helst ändra detta Meddelande om rättsliga och integritetsvillkor, och kan även neka åtkomst till denna webbplats utan orsak, förvarning eller ansvarsskyldighet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?