Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

Tredje kvartalet karakteriserades av den starka utvecklingen i orderingången. Jag är övertygad om att den positiva trenden kommer att fortsätta under nästa kvartal.

-Björn Rosengren, Koncernchef

Se webcasten

Orderingången och lönsamheten utvecklades positivt

”Tredje kvartalet karakteriserades av den starka utvecklingen i orderingången. På kraftförsörjningsmarknaden börjar kunderna gradvis investera. Den ökande aktivitetsnivån i synnerhet inom mindre order i kombination med beställningar på 132 MW från Mexiko och 112 MW från North Dakota resulterade i en ökning på 47% i Power Plants orderingång. På marinmarknaden bidrog aktiviteten inom LNG- och LPG-tankfartyg till beställningar för gashanteringssystem. Ökningen i Ship Powers orderingång med 24% stärktes ytterligare av den goda aktiviteten på kryssningsfartygsmarknaden. Jag är övertygad om att den positiva trenden för orderingången kommer att fortsätta under nästa kvartal.Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar under tredje kvartalet. Jag är särskilt nöjd över att Services omsättning ökade med 9%, eftersom det visar att vårt fokus på tillväxt ger resultat. Lönsamheten steg till 12,7% delvis tack vare det pågående effektiviseringsprogrammet, som resulterade i besparingar på 10 miljoner euro under tredje kvartalet. Lönsamheten har utvecklats väl hittills under 2014 och var 11,5% under perioden januari-september. Följaktligen höjer vi utsikterna för hela årets lönsamhet till 11,5-12,0%.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2014 REVIDERADE

Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 11,5-12,0%. Tidigare förväntades lönsamheten vara ca 11,5%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att omsättningen ökar med ca 5%.


Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 21% till 1.309 miljoner euro (1.086)

 • Omsättningen minskade med 7% till 1.117 miljoner euro (1.199)

 • Orderingång jämfört med faktureringen 1,17 (0,91)

 • Rörelseresultat före engångsposter var 142 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (148 miljoner euro, dvs. 12,3%)

 • Resultat per aktie 0,43 euro (0,48)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 68 miljoner euro (139)

Centralt under rapportperioden januari-september 2014

 • Orderingången ökade med 2% till 3.562 miljoner euro (3.487)

 • Omsättningen ökade med 1% till 3.230 miljoner euro (3.203)

 • Orderingång jämfört med fakturering 1,10 (1,09)

 • Rörelseresultat före engångsposter var 373 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (346 miljoner euro, dvs. 10,8%)

 • Resultat per aktie 1,16 euro (1,24)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 240 miljoner euro (261)

 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.674 miljoner euro (4.455) i slutet av perioden


NYCKELTAL

MEUR 7-9/2014 Justerad
7-9/2013
Förändring 1-9/2014 Justerad
1-9/2013
Förändring Justerad
2013
Orderingång 1 309 1 086 21% 3 562 3 487 2% 4 821
Orderstock i slutet av perioden 4 674 4 455 5% 4 311
Omsättning 1 117 1 199 -7% 3 230 3 203 1% 4 607
Rörelseresultat (EBIT)1 142 148 -4% 373 346 8% 557
% av omsättningen 12,7 12,3 11,5 10,8 12,1
Resultat före skatter 2 129 136 338 353 544
Resultat/aktie, EUR 2 0,43 0,48 1,16 1,24 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 68 139 240 261 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 277 534 276
Bruttoinvesteringar 75 84 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,31 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till ett belopp av 1 miljon euro (8) under tredje kvartalet och 17 miljoner euro (10) under rapportperioden januari-september 2014. Under 2013 var engångsposterna 20 milj. euro varav 11 milj. euro relaterade till omstruktureringsåtgärder.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-september 2013 och helåret 2013 inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna.