Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Avvecklade verksamheter
I juli slöt Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om etablering av ett samföretag, som ska ta över Wärtsiläs tvåtaktsmotorsverksamhet. När transaktionen slutförts kommer CSSC att äga 70% av företaget och Wärtsilä 30%. Transaktionen ska godkännas av myndigheterna, vilket väntas ske under första kvartalet 2015. Den finansiella inverkan av tvåtaktsverksamhetens omorganisering beror på tidpunkten för slutförandet av transaktionerna och på vissa relaterade omständigheter. Den finansiella inverkan på Wärtsiläs fortsatta verksamhet är positiv.
Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificeras som avvecklade verksamheter från och med tredje kvartalet 2014. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och skulder direkt hänförliga till dem visas som egna poster i balansräkning i sammandrag. Jämförelsetalen i resultaträkning i sammandrag och siffror relaterade till den har justerats så att avvecklade verksamheter visas separat från fortsatta verksamheter.
Som ett resultat av etableringen av samföretaget med CSSC, avyttrade Wärtsilä sina aktier i Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd i augusti. Aktiernas försäljningsförlust var 10 miljoner euro och den är inkluderad i kostnader från avvecklade verksamheter.
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Avvecklade verksamheter
Omsättning 47 40 48
Realisationsförluster på aktier -10
Kostnader -71 -67 -85
Rörelseresultat -34 -27 -37
Inkomstskatter 5 4 6
Rapporteringsperiodens resultat -29 -23 -31
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,15 -0,11 -0,16
Balansposterna från avvecklade verksamheter
MEUR 30.9.2014
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 69
Varor i lager 5
Övriga fordringar 27
Pensionsansvar -18
Övriga skulder -33
Nettotillgångar 50

Anteckningen

Skapa en anteckning?