Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

       

Balansräkning i sammandrag
MEUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 200 1 235 1 235
Materiella tillgångar 439 440 449
Innehav i intresse- och samföretag 87 99 103
Finansiella tillgångar som kan säljas 16 17 15
Uppskjuten skattefordran 139 120 128
Övriga fordringar 5 18 5
1 887 1 929 1 935
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 387 1 451 1 367
Övriga fordringar 1 315 1 396 1 518
Likvida medel 400 254 388
3 102 3 101 3 274
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 101
Tillgångar totalt 5 090 5 030 5 209
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 575 1 399 1 508
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 911 1 735 1 844
Innehav utan bestämmande inflytande 42 40 40
Eget kapital totalt 1 953 1 775 1 884
Långfristiga skulder
Räntebärande lån 548 581 571
Uppskjuten skatteskuld 81 90 84
Övriga skulder 221 231 237
850 903 892
Kortfristiga skulder
Räntebärande lån 131 219 94
Övriga skulder 2 105 2 134 2 340
2 236 2 352 2 434
Skulder totalt 3 086 3 255 3 325
Skulder direkt hänförliga till anläggningstillgångar som innehas för försäljning 51
Eget kapital och skulder totalt 5 090 5 030 5 209
Siffrorna i balansräkning i sammandrag innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?