Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 235 1 259 1 259
Kursdifferenser 38 -30 -37
Ökning 27 36 53
Avskrivningar och nedskrivningar -39 -43 -56
Minskning och omgrupperingar 13 17
Omklassificering till anläggningstillgångar som innehas för försäljning -60 -1 -2
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 200 1 235 1 235
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 449 470 470
Kursdifferenser 9 -8 -12
Ökning 46 43 76
Avskrivningar och nedskrivningar -46 -48 -64
Minskning och omgrupperingar -9 -15 -20
Omklassificering till anläggningstillgångar som innehas för försäljning -9 -2 -2
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 439 440 449
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?