Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

       

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens nettoresultat 231 246 393
Avskrivningar och nedskrivningar 88 94 123
Finansiella intäkter och kostnader 18 8 19
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter 3 -28 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag -20 -15 -22
Inkomstskatter 73 80 113
Förändring av rörelsekapital -51 -55 60
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 342 331 658
Finansiella poster och skatter -102 -69 -81
Rörelseverksamhetens kassaflöde 240 261 578
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv -2 -5 -5
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -60 -75 -122
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag 14 32 34
Kassaflöde från övriga investeringar 1 4 14
Investeringarnas kassaflöde -47 -44 -79
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16 16
Upptagna långfristiga lån 100 100 153
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -57 -68 -157
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar -25 -26 -134
Betalda dividender -211 -201 -202
Finansieringens kassaflöde -192 -179 -324
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 1 39 176
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 388 225 225
Kursdifferenser 11 -10 -13
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 400 254 388
Siffrorna i kassaflödesanalys i sammandrag innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?