Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Långfristiga skulder 548 581 571
Kortfristiga skulder 131 219 94
Lånefordringar -1 -11 -1
Likvida medel -400 -254 -388
Totalt 277 534 276
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?