Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

      

Rapport över totalresultat
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Rapporteringsperiodens nettoresultat 231 246 393
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -4 6 -9
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -3 -1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -4 3 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser 69 -51 -72
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1 1
överförts till resultaträkningen -25 -25
Kassaflödessäkring -20 -20 -24
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen 4 12 14
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 53 -83 -107
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter: 49 -80 -117
Rapporteringsperiodens totalresultat 280 166 276
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 274 164 275
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2 2
280 166 276
Siffrorna i rapport över totalresultat innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?