Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013
Fortsatta verksamheter
Omsättning 1 117 1 116 997 1 403 1 199 1 137
Övriga intäkter 10 12 12 22 18 19
Kostnader -964 -983 -898 -1 204 -1 054 -1 014
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -27 -29 -28 -29 -31
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 5 10 8 6 7
Rörelseresultat 141 123 92 202 140 119
Finansiella intäkter och kostnader -12 -4 -3 -11 -4 -5
Resultat före skatter 129 119 89 191 136 113
Inkomstskatter -31 -28 -20 -35 -33 -27
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 98 91 70 156 103 86
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -13 -8 -7 -9 -8 -7
Rapporteringsperiodens nettoresultat 85 83 63 147 95 79
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 84 83 62 147 94 78
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1 1
85 83 63 147 95 79
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,50 0,46 0,35 0,79 0,52 0,44
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
Resultat per aktie, euro 0,43 0,42 0,31 0,74 0,48 0,39

Anteckningen

Skapa en anteckning?