Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1–9/2014 1–9/2013 2013
Fortsatta verksamheter
Omsättning 3 230 3 203 4 607
Övriga intäkter 34 43 65
Kostnader -2 846 -2 838 -4 042
Avskrivningar och nedskrivningar -85 -92 -120
Resultatandel i intresse- och samföretag 22 19 28
Rörelseresultat 356 336 537
Finansiella intäkter och kostnader -18 -8 -19
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25 25
Resultat före skatter 338 353 544
Inkomstskatter -78 -84 -119
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 259 269 425
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -29 -23 -31
Rapporteringsperiodens nettoresultat 231 246 393
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 228 244 391
Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 3
231 246 393
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,31 1,36 2,15
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,15 -0,11 -0,16
Resultat per aktie, euro 1,16 1,24 1,98

Anteckningen

Skapa en anteckning?