Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

        

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Betalda dividender -207 -3 -210
Rapporteringsperiodens totalresultat 66 -16 -1 226 5 280
Eget kapital 30.9.2014 336 61 -19 -29 -44 1 606 42 1 953
Eget kapital 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Betalda dividender -197 -3 -200
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16 16
Rapporteringsperiodens totalresultat -50 -32 4 244 2 168
Eget kapital 30.9.2013 336 61 -62 -11 -30 1 440 40 1 775
Siffrorna i sammanställning över förändring i eget kapital innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?