Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Marknadsutsikter

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. På grund av det svåra marknadsläget under de tre första kvartalen 2014 och de reviderade BNP-prognoserna för året, väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli utmanande. Beställningarna är aktiva på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny energiförsörjningskapacitet. Dessutom skapar det rådande marknadsläget uppdämd efterfrågan i vissa tillväxtländer där investeringsbeslut har skjutits upp. I OECD-länderna styrs efterfrågan främst av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på traditionella handelsfartyg. Allt yngre fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Inom offshoresegmentet väntas orderingången för borrenheter och vissa stödfartyg landa på en fortsatt lägre nivå. Utsikterna för gastankfartyg är fortsatt positiva, även om de stora ordervolymerna på sistone kan påverka aktiviteten på kort sikt. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Bestämmelserna ökar också intresset för användning av gas som marinbränsle i allt större utsträckning, och i USA stärks denna trend ytterligare av den förmånliga prissättningen.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen positiv. En ökning i det installerade beståndet kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Intresset för serviceavtal är stort på Wärtsiläs båda slutmarknader. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien positiva, och dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt. Utsikterna är också positiva i Nord- och Sydamerika samt Afrika.

Wärtsiläs utsikter för 2014 reviderade

Wärtsilä estimerar att lönsamheten för 2014 (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 11,5-12,0%. Tidigare förväntades lönsamheten vara ca 11,5%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att omsättningen ökar med ca 5%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?