Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q3 2014

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering för och timingen av större projekt. Den geopolitiska spänningen kan skjuta upp kundernas beslutsfattande i vissa regioner. Inom industrisegmentet kan även den svaga efterfrågan på råvaror, såsom mineraler, påverka investeringsbesluten.

Affärsmiljön inom shipping och varvsindustri är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage begränsar utvecklingen i fraktpriserna på den traditionella shippingmarknaden. Sjunkande oljepriser samt ökande prospekterings- och produktionskostnader i kombination med internationella oljebolags fokus på kassaflöde och en långsammare tillväxt i efterfrågan på olja kan påverka offshoreinvesteringarna ytterligare.

Fortsatta risker i världsekonomin och politisk instabilitet i vissa regioner kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen 2013 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?