Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Aktier och aktieägare

Under januari-december 2014 uppgick handelsvolymen för Wärtsiläaktien på Nasdaq OMX Helsingfors börsen till 132.525.134 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 5.114 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Chi-X, Turquoise och BATS. Handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 60.480.854 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Antal aktier Aktieomsättning
31.12.2014 och röster 1-12/2014
WRT1V 197 241 130 132 525 134
1.1. - 31.12.2014 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 43,82 31,85 38,09 37,09
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2014 31.12.2013
Marknadsvärde, MEUR 7 315 7 055
Utländska aktieägare, % 48,1 51,3

Flaggningsanmälningar

Den 19 september 2014 informerades Wärtsilä om att Fiskars Oyj Abp, Investor AB och deras samföretag Avlis AB ingått ett avtal som resulterar i följande förändringar i ägarandelarna:

Avlis Invest AB köper 15.759.566 aktier eller 7,99% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Avlis Invest AB:s samtliga aktier överförs till Invaw Holding AB, Investors helägda dotterbolag. Fiskars köper 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster av Avlis AB. Fiskars och Investors aktieägaravtal avvecklades och deras samföretag, som ägde 42.948.325 aktier eller 21,77% av Wärtsiläs aktiekapital och röster, upplöses. Efter transaktionen uppgår Investor AB:s indirekta ägarandel av Wärtsilä till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster. Fiskars Oyj Abp kommer att äga direkt 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs totala aktiekapital och röster.

Den 9 oktober 2014 informerades Wärtsilä om att affären var slutförd. Således har ovan nämnda ändringar i innehaven gjorts och aktieägaravtalet har upphört.

Anteckningen

Skapa en anteckning?