Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämman den 6 mars 2014 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,05 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den 18 mars 2014.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ing Sune Carlsson, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul Ehrnrooth, diplomekonom Mikael Lilius, verkställande direktör Risto Murto, direktör Gunilla Nordström och direktör Markus Rauramo.

Till revisor för 2014 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 7 mars 2013. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Kaj-Gustaf Bergh till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:
Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth

Utnämningskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto, Sune Carlsson

Sune Carlsson utnämndes till utnämningskommittén vid styrelsemötet 22.10.2014.

Premieringskommittén:
Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Risto Murto

Anteckningen

Skapa en anteckning?