Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,15 euro per aktie betalas för räkenskapsåret 2014. Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.002.766.535,62 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 183.367.874,92 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2015. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 16.3.2015.

Årsredovisningen 2014, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och på www.wartsilareports.com/se vecka 7.

Anteckningen

Skapa en anteckning?