Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 212 miljoner euro (317). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-december 2014 var 452 miljoner euro (578). Rörelsekapitalet var 251 miljoner euro (313) i slutet av rapportperioden. Rörelsekapitalet utvecklades positivt, och lagerminskningen kompenserade för lägre förskottsbetalningar. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 673 miljoner euro (913). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 571 miljoner euro (388) och de icke utnyttjade revolverande krediterna till 629 miljoner euro (599).

Wärtsiläs räntebärande lån var 666 miljoner euro (665) i slutet av december 2014. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 129 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 537 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 94 miljoner euro (276) och nettoskuldsättningsgraden till 0,05 (0,15).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Likvida medel 571 388
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 629 699
Likvida beredskap 1 200 1 087
% av omsättningen (rullande 12 månader) 25 23
Företagscertifikat - 14
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 200 1 073
% av omsättningen (rullande 12 månader) 25 23
31.12.2014 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 42 månader och de långfristiga lånens 43 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?