Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under 2014 var lägre än avskrivningarna, vilket var i linje med förväntningarna. Bruttoinvesteringarna för fortgående verksamheter uppgick till 95 miljoner euro (121) under rapportperioden. Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 2 miljoner euro (5), och 93 miljoner euro (116) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning relaterade till avvecklade verksamheter var 6 miljoner euro (13). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 115 miljoner euro (120).

År 2015 förväntas underhållsinvesteringarna vara i linje med avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?