Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Omsättning

Under fjärde kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 10% till 1.549 miljoner euro (1.403) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning var 433 miljoner euro (468), en minskning med 8%. Ship Powers omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 552 miljoner euro (425), vilket var 30% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning slog nytt rekord och ökade med 11% till 564 miljoner euro (507).

Omsättningen för januari-december 2014 ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607), vilket var i linje med den estimerade tillväxten på ca 5%. Power Plants omsättning minskade med 22% på grund av den långsamma orderingången under första hälften av året och uppgick till 1.138 miljoner euro (1.459). Ship Powers omsättning ökade med 30% och uppgick till 1.702 miljoner euro (1.309). Affärsområdet Services omsättning var 1.939 miljoner euro (1.842), en ökning med 5%. Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från reservdelar och projekt. Power Plants stod för 24%, Ship Power för 36% och Services för 41% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2014 var denominerad i euro, 19% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2014 Justerad
10-12/2013
Förändring 1-12/2014 Justerad
1-12/2013
Förändring
Power Plants 433 468 -8% 1 138 1 459 -22%
Ship Power1 552 425 30% 1 702 1 309 30%
Services 564 507 11% 1 939 1 842 5%
Övrig2 4 -2
Omsättning totalt 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Avvecklade verksamheter 13 8 72% 60 48 27%
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
2 Övrig omsättning består av säkringar som inte har allokerats till affärsområdena.

Anteckningen

Skapa en anteckning?