Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet 2014 ökade med 14% till 1.522 miljoner euro (1.334). Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 16% (1.309 miljoner euro under tredje kvartalet 2014). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,98 (0,95).

Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 501 miljoner euro (409), vilket var 23% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 31% (383 miljoner euro under tredje kvartalet 2014). Betydande order under fjärde kvartalet var ett kraftverk på 120 MW från Oman och kontrakt på 11 industriella kraftverk med en sammanlagd kapacitet på 314 MW från koncernen EUROCEMENT i Ryssland. Andra viktiga order kom från Panama och USA. I december fick Wärtsilä klartecken för LNG-terminalprojektet i Torneå som offentliggjordes tidigare under året.

Under fjärde kvartalet var Ship Powers orderingång 460 miljoner euro (468), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (463 miljoner euro under tredje kvartalet 2014). Alla segment bidrog till orderingången. I offshoresegmentet fick Wärtsilä en order på integrerade lösningar till sex ankarhanteringsfartyg som byggs för danska Maersk Supply Service A/S. Leveransen omfattar hela kraftförsörjningssystemet, elförsörjningen och drivsystemet samt automations- och propulsionssystemen. Beaktansvärda order på gasdrivna fartyg var den integrerade lösningen till världens första LNG-drivna RoPax-höghastighetsfärja som byggs för svenska Rederi AB Gotland. Wärtsilä fick också en order på design, propulsion och övrig utrustning till en LNG-driven hamnbogserbåt av Drydocks World i Dubai, UAE. Inom specialfartygssegmentet fick Wärtsilä ett kontrakt på motorer till ett av världens största cuttermudderverk som byggs för Jiangsu Haihong Construction Engineering Co. i Kina. Inom miljölösningar beställdes sammanlagt 12 (11) avgasreningssystem till 6 (5) fartyg samt 12 system för hantering av ballastvatten till 6 nya bulklastfartyg som byggs på skeppsvarven Namura och Onomichi i Japan.

Orderingången för affärsområdet Services under fjärde kvartalet var 561 miljoner euro (457), en ökning med 23% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 21% (463 miljoner euro för tredje kvartalet 2014), främst tack vare en högre efterfrågan på reservdelar och serviceprojekt.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari-december 2014 uppgick till 5.084 miljoner euro (4.821), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period 2013. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,06 (1,05).

Power Plants orderingångens utveckling under rapportperioden var stabil och uppgick till 1.293 miljoner euro (1.292). De gasbaserade kraftverken stod för 61% av orderingången i MW. Aktiviteten var hög i Ryssland och USA. En höjdpunkt var ordern på ett kraftverk för toppbelastning på 112 MW till Norddakota. Andra viktiga order var ett kraftverk på 140 MW till Mexiko och Wärtsiläs första order på en nyckelfärdig LNG-terminal som byggs i Torneå i norra Finland.

Trots den lägre orderaktiviteten för fartyg ökade Ship Powers orderingång med 6% till 1.746 miljoner euro (1.644) under rapportperioden. Orderingången för gashanteringssystem och flerbränslemotorer till LNG- och LPG-gastankfartyg var stark, och gas blir ett allt vanligare bränsle även på andra fartygsmarknader. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Viktiga order var en integrerad lösning som omfattade propulsionsutrustning, gastillförselsystem och system för lasthantering till tre gastankfartyg för den danska operatören Evergas. Ordern är en fortsättning på beställningen för tre likadana fartyg från 2013. Viktiga offshorerelaterade order inkluderade leverans av design och integrerade lösningar till fyra nya plattformstödfartyg för Siem Offshore. Kunderna var fortsatt intresserade av miljölösningar. Sammanlagt 41 (41) avgasreningssystem till 26 (17) fartyg beställdes 2014. Gastankfartygen stod för 34% av orderingången under rapportperioden, medan offshoresegmentet stod för 28% samt kryssningsfartygen och passagerarfärjorna för 16%. Det traditionella handelsfartygssegmentet stod för 9% av orderingången, specialfartygen för 6% och marinen för 4%. Övriga order uppgick till 2%.

Services orderingång under rapportperioden ökade med 9% till 2.045 miljoner euro (1.885). Flera viktiga långfristiga servicekontrakt slöts under rapportperioden speciellt med kunder med gasdrivna fartyg och kryssningsfartyg. Viktiga kontrakt var ett 10-årigt avtal om underhåll och teknisk support med Royal Caribbean Cruises Ltd som omfattar 36 fartyg och ett 5-årigt avtal om tekniskt underhåll med tre grekiska ägare som omfattar 15 LNG-tankfartyg. De kraftverksrelaterade serviceavtalen omfattar en förlängning av drifts- och underhållsavtalet med Cemex Colombia med 5 år.

 

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2014 Justerad
10-12/2013
Förändring 1-12/2014 Justerad
1-12/2013
Förändring
Power Plants 501 409 23% 1 293 1 292 0%
Ship Power1 460 468 -2% 1 746 1 644 6%
Services 561 457 23% 2 045 1 885 9%
Orderingång totalt 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Avvecklade verksamheter 28 18 56% 95 51 87%
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.
Orderingång Power Plants
MW 10-12/2014 10-12/2013 Förändring 1-12/2014 1-12/2013 Förändring
Olja 189 90 111% 980 444 121%
Gas 584 526 11% 1 509 1 957 -23%
Orderingång totalt 773 615 26% 2 489 2 401 4%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 181 miljoner euro (79) under fjärde kvartalet 2014. Orderingången för rapportperioden januari–december 2014 var 306 miljoner euro (222). Wärtsiläs innehav i dessa samföretag är 50%, och resultaten rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. I november fick Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd en stor order på 54 flerbränslemotorer till isbrytande LNG-tankfartyg för arktiska förhållanden. Ordern kom från Daewoo Shipbuilding och Marine Engineering, och fartygen kommer att användas i Yamal LNG-projektet i norra Ryssland.

Anteckningen

Skapa en anteckning?