Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.530 miljoner euro (4.311), en ökning med 5%. Power Plants orderstock var 1.475 miljoner euro (1.367), vilket var 8% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Ship Powers orderstock var stabil och uppgick till 2.213 miljoner euro (2.193). Services orderstock ökade med 12% till 842 miljoner euro (751).

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2014 Justerad
31.12.2013
Förändring
Power Plants 1 475 1 367 8%
Ship Power1 2 213 2 193 1%
Services 842 751 12%
Orderstock totalt 4 530 4 311 5%
Avvecklade verksamheter 124 114 9%
1 Jämförelsesiffrorna har justerats på grund av sammanslagningen av PowerTech and Ship Power som trädde i kraft 1.1.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?