Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för fjärde kvartalet var 196 miljoner euro (211), dvs. 12,7% av omsättningen (15,0). Jämfört med året innan var fjärde kvartalets lönsamhet lägre på grund av en ofördelaktig affärsmix och en stabilare kvartalsvis utveckling under 2014. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 166 miljoner euro (202), dvs. 10,7% av omsättningen (14,4). Engångsposterna uppgick till 30 miljoner euro (9) under fjärde kvartalet, av vilka 25 miljoner euro relaterade till effektiviseringsprogrammet som offentliggjordes i januari och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader.

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-december 2014 uppgick till 569 miljoner euro (557). Detta motsvarar 11,9% av omsättningen (12,1), vilket ligger nära den övre gränsen av lönsamhetsprognosens intervall på 11,5-12%. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 522 miljoner euro (537), dvs. 10,9% av omsättningen (11,7). Engångsposterna uppgick till 47 miljoner euro (20), varav 42 miljoner euro relaterade till effektiviseringsprogrammet som offentliggjordes i januari och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Avskrivningarna på immateriella tillgångar uppgick till 26 miljoner euro (32) under rapportperioden.

De finansiella posterna uppgick till -28 miljoner euro (-19). Eurons försvagning resulterade i orealiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -9 miljoner euro (-14). Vinsten före skatter var 494 miljoner euro (544). Vinsten före skatter 2013 inkluderar försäljningen av Wärtsiläs innehav i Sato Oyj. Rapportperiodens skatter var 106 miljoner euro (119), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 21%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 351 euro (393) och inkluderar en förlust för avvecklade verksamheter på 37 miljoner euro (31). Resultatet per aktie var 1,76 euro (1,98) och eget kapital per aktie 9,94 euro (9,35). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,7% (21,2). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 18,0% (21,4). ROI och ROE för fortgående verksamheter var 20,3% (22,6) respektive 20,0% (23,1).

Anteckningen

Skapa en anteckning?