Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Marknadsutveckling

Power Plants

Fortsatt osäkerhet på kraftförsörjningsmarknaden

Marknadsläget förblev en utmaning under hela 2014 då den makroekonomiska osäkerheten och prognoserna om en långsammare global tillväxt påverkade investeringarna i ny kraftverkskapacitet. Trots det stödde den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna efterfrågan på nya kraftverk. US-dollarns stärkning mot euron bidrog också till orderaktiviteten. Wärtsiläs kraftverksnoteringar var starka under 2014. De fokuserade fortfarande på naturgasdrivna kraftverk.

Power Plants marknadsandel

Under de första nio månaderna 2014 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över 5 MW) till 37,7 GW. Marknaden var stabil jämfört med motsvarande period året innan, då den globala orderingången var 38,0 GW. Wärtsiläs marknadsandel var 5,0% (4,7). På Wärtsiläs huvudmarknad, dvs. marknaden för installationer på upp till 500 MW, uppgick de totala beställningarna till 16,5 GW (25,0), och Wärtsiläs marknadsandel var 10,5% (7,1).

Ship Power

Orderaktiviteten fokuserad på specialiserat tonnage

Under fjärde kvartalet 2014 slöts 216 (633) nya fartygskontrakt, vilket ökade det totala antalet fartygskontrakt för året till 1.769 (2.201). Priserna på nybyggen är under press på grund av de nuvarande marknadsvolymerna. På den traditionella handelsfartygsmarknaden var orderingången låg och fraktpriserna fortsatt svaga. Orderingången för gastankfartyg (LNG- och LPG-tankfartyg) var dock stark under hela året. Sammanlagt 177 kontrakt på gastankfartyg registrerades, jämfört med 116 året innan. Orderingången för LPG-tankfartyg var god i början av året men avtog under slutet av året samtidigt som orderingången för LNG-tankfartyg ökade. Marknaden för kryssningsfartyg utvecklades positivt, och beställningarna fördubblades jämfört med 2013. Efterfrågan på offshorefartyg var klart längre än året innan, vilket främst berodde på nedgången i oljepriset, svaga dagskurser och kostnadsnedskärningar i internationella oljeföretag.

Kina och Sydkorea fortsatte att dominera varvsindustrin med en andel på 41% respektive 27% av alla bekräftade kontrakt 2014 enligt kompenserat bruttotonnage. Japans andel var 20%. Under januari-december gick 266 order till andra länder än dessa topp tre.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 52% (51% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 3% (2% i slutet av föregående kvartal).

Services

Tillväxt på servicemarknaden

Efterfrågan på service ökade under fjärde kvartalet. Aktiviteten var särskilt god på den europiska offshoremarknaden och marknaden för kraftverksservice i Mellanöstern. Marknadsaktiviteten under hela 2014 utvecklades positivt. Efterfrågan på service bland marinkunder ökade under andra hälften av året, medan efterfrågan på kraftverksservice var god under hela året. Ur ett regionalt perspektiv ökade aktiviteten på servicemarknaden på alla områden. Tillväxten var störst i södra Europa och i Afrika, främst till följd av kundernas intresse för serviceprojekt. I slutet av 2014 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till 181.000 MW. Fyrtaktsmotorerna stod för ca 60% och tvåtaktsmotorerna för ca 40% av det installerade beståndet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?