Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

Omsättningen och lönsamheten för 2014 utvecklades enligt våra förväntningar. Omsättningen ökade med 4% och lönsamheten var 11,9%.

-Björn Rosengren, Koncernchef

Se webcasten

Bra utveckling trots utmanande marknadsläge

”Wärtsilä presterade väl under 2014, som var ett år präglat av tuffa marknadsförhållanden. Omsättningen och lönsamheten utvecklades enligt våra förväntningar. Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607), främst tack vare ett starkt fjärde kvartal. Lönsamheten var 11,9% (12,1). Den goda utvecklingen inom Services och Ship Power samt de omstruktureringsåtgärder som inleddes i januari kompenserade för Power Plants lägre försäljning.

Även om de totala fartygsbeställningarna avtog under 2014 resulterade den starka orderingången för gastankfartyg och den fortsatta efterfrågan på specialiserat tonnage i en bra orderaktivitet för Ship Power. På kraftförsörjningsmarknaden ökade aktiviteten bland våra kunder avsevärt under andra hälften av året. Till följd av detta återhämtades Power Plants orderingång efter ett svårt första halvår. Jag är särskilt nöjd med att vi har lyckats med målet att uppnå tillväxt inom affärsområdet Services. Tack vare ett rekordstarkt fjärde kvartal ökade Services helårsomsättning med 5%.

I december meddelade vi om förvärvet av L-3 Marine Systems International, en global leverantör av automations-, navigations- och elsystem på marin-, försvars- och offshoremarknaden. Genom förvärvet uppnår vi en unik position inom el- och automationssektorn kompetensmässigt.

Hur den rådande osäkerheten på marknaden kommer att påverka kundernas investeringsbeslut är ännu oklart, och därför är våra marknadsutsikter försiktiga. Vi är dock övertygade om att våra strategiska fokusområden ger oss en bra position, och vi ser fortfarande möjligheter till en ökad försäljning och förbättrad lönsamhet under 2015.”

 

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Koncernchef

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2015

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.


Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 14% till 1.522 miljoner euro (1.334)

 • Omsättningen ökade med 10% till 1.549 miljoner euro (1.403)

 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (0,95)

 • Rörelseresultatet före engångsposter var 196 miljoner euro, dvs. 12,7% av omsättningen (211 miljoner euro, dvs. 15,0%)

 • Resultat per aktie 0,60 euro (0,74)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 212 miljoner euro (317)

Centralt under rapportperioden januari-december 2014

 • Orderingången ökade med 5% till 5.084 miljoner euro (4.821)

 • Omsättningen ökade med 4% till 4.779 miljoner euro (4.607)

 • Orderingång jämfört med fakturering 1,06 (1,05)

 • Rörelseresultatet före engångsposter var 569 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (557 miljoner euro, dvs. 12,1%)

 • Resultat per aktie 1,76 (1,98)

 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 452 miljoner euro (578)

 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.530 miljoner euro (4.311) i slutet av perioden

 • Dividendförslag 1,15 euro per aktie


NYCKELTAL

MEUR 10-12/2014 Justerad
10-12/2013
Förändring 1-12/2014 Justerad
1-12/2013
Förändring
Orderingång 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Orderstock i slutet av perioden 4 530 4 311 5%
Omsättning 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Rörelseresultat (EBIT)1 196 211 -7% 569 557 2%
% av omsättningen 12,7 15,0 11,9 12,1
Resultat före skatter 2 157 191 494 544
Resultat/aktie, EUR 2 0,60 0,74 1,76 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 212 317 452 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 94 276
Bruttoinvesteringar 101 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,05 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 30 miljoner euro (9) under fjärde kvartalet, av vilka 25 miljoner euro relaterade till effektiviseringsprogrammet som offentliggjordes i januari och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari-december 2014 uppgick engångsposterna till 47 miljoner euro (20), varav 42 miljoner euro (11) hänförde sig till effektiviseringsprogrammet och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-december 2013 inkluderar försäljningen av Wärtsiläs innehav i Sato Oyj.