Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Nyckeltal

MEUR 10-12/2014 Justerad
10-12/2013
Förändring 1-12/2014 Justerad
1-12/2013
Förändring
Orderingång 1 522 1 334 14% 5 084 4 821 5%
Orderstock i slutet av perioden 4 530 4 311 5%
Omsättning 1 549 1 403 10% 4 779 4 607 4%
Rörelseresultat (EBIT)1 196 211 -7% 569 557 2%
% av omsättningen 12,7 15,0 11,9 12,1
Resultat före skatter 2 157 191 494 544
Resultat/aktie, EUR 2 0,60 0,74 1,76 1,98
Rörelseverksamhetens kassaflöde 212 317 452 578
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 94 276
Bruttoinvesteringar 101 134
Nettoskuldsättningsgrad 0,05 0,15
1 EBIT visas utan engångsposter. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 30 miljoner euro (9) under fjärde kvartalet, av vilka 25 miljoner euro relaterade till effektiviseringsprogrammet som offentliggjordes i januari och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari-december 2014 uppgick engångsposterna till 47 miljoner euro (20), varav 42 miljoner euro (11) hänförde sig till effektiviseringsprogrammet och 5 miljoner euro till förvärv och andra kostnader.
2 Resultat/aktie och resultat före skatter för januari-december 2013 inkluderar försäljningen av Wärtsiläs innehav i Sato Oyj.

Anteckningen

Skapa en anteckning?