Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

      

Ansvarsförbindelser
MEUR 2014 2013
Fastighetsinteckningar 10 26
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 26 25
Totalt 36 51
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 746 665
för intressebolag 7
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 25 27
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 66 78
betalas senare 23 26
Totalt 859 803
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?