Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

       

Avvecklade verksamheter
I juli slöt Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ett avtal om att etablera ett samföretag som ska ta över tillverkningen av Wärtsiläs tvåtaktsmotorer. Samföretaget Winterthur Gas and Diesel Ltd (WinGD) godkändes av tillsynsmyndigheterna och affären slutfördes i januari 2015. Wärtsiläs innehav i WinGD är 30% och värdet på transaktionen ca 46 miljoner euro.

I augusti sålde Wärtsilä sitt innehav i samföretaget Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd. Samföretaget etablerades för tillverkning av stora lågvarviga marindieselmotorer. Wärtsiläs aktier i samföretaget överläts till majoritetsägaren Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd, ett företag som i sin helhet ägs av China Shipbuilding Industry Corporation. Köpesumman är inte signifikant. Aktiernas försäljningsförlust var 10 miljoner euro och den är inkluderad i kostnader från avvecklade verksamheter.
Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer har klassificerats som avvecklade verksamheter från och med tredje kvartalet 2014. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och skulder direkt hänförliga till dem visas som egna poster i balansräkning. Jämförelsetalen i resultaträkning och siffror relaterade till den har justerats så att avvecklade verksamheter visas separat från fortsatta verksamheter. De finansiella konsekvenserna av omstruktureringen av tvåtaktsmotorverksamheten är positiva för Wärtsiläs fortsatta verksamhet.
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter
MEUR 2014 2013
Avvecklade verksamheter
Omsättning 60 48
Kostnader -95 -85
Total -35 -37
Realisationsförluster på aktier -10
Rörelseresultat -44 -37
Inkomstskatter 7 6
Räkenskapsperiodens resultat -37 -31
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,19 -0,16
Balansposterna från avvecklade verksamheter
MEUR 31.12.2014
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 70
Varor i lager 3
Övriga fordringar 29
Pensionsansvar -30
Övriga skulder -25
Nettotillgångar 47
Kassflödena från avvecklade verksamheter
MEUR 2014
Rörelseverksamhetens kassaflöde -38
Investeringarnas kassaflöde -16
Finansieringens kassaflöde 56
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 1

Anteckningen

Skapa en anteckning?