Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Bruttoinvesteringar
MEUR 2014 2013
Aktier och förvärv 2 5
Immateriella och materiella tillgångar 99 129
Totalt 101 134
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar från avvecklade verksamheter under räkenskapsperioden uppgick till 6 miljoner euro (13).
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?