Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2014

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2013 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

Wärtsilä Oyj Abp har fr.o.m. 1.1.2014 tillämpat följande nya och ändrade standarder:

  • IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag samt dess ändringar (tillämpas i EU för räkenskapsår som börjar 1.1.2014 eller därefter): IFRS 12 innehåller upplysningskrav för alla typer av innehav i andra enheter, såsom intresseföretag, samföretag, strukturerade företag och andra icke-konsoliderade enheter. Den nya standarden utökade noterna som koncernen presenterar för dess innehav i andra enheter.
  • IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (ändrad 2011) (tillämpas i EU för räkenskapsår som börjar 1.1.2014 eller därefter): Som en följd av publiceringen av IFRS 11 ställer den ändrade standarden krav på att redovisningen av samföretag och intresseföretag görs enligt kapitalandelsmetoden. Den ändrade standarden har inte någon väsentlig inverkan på koncernbokslutet.
  • Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering (tillämpas för räkenskapsår som börjar 1.1.2014 eller därefter): ändringarna förtydligar tillämpningen av kraven på kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder i bokslutet samt ger mer vägledning för tillämpning. Tillägget har inte någon väsentlig inverkan på koncernbokslutet.
  • Tillägg till IAS 36 Nedskrivningar (tillämpas för räkenskapsår som börjar 1.1.2014 eller därefter): Målet med ändringen är att förtydliga att upplysningar angående återvinningsvärdet, då verkligt värde minus kostnader för försäljning har använts, endast behöver ges vid nedskrivningar. Den ändrade standarden har inte någon väsentlig inverkan på koncernbokslutet.
  • IFRIC 21 Avgifter (tillämpas för räkenskapsår som börjar 1.1.2014 eller därefter; tillämpas i EU senast för det räkenskapsår som börjar 17.6.2014 och därefter): Tolkningsuttalandet behandlar redovisningen av avgifter. Skulden för en avgift redovisas då den händelse som utlöser betalningen, enligt lagstiftningen, sker. Tolkningsuttalandet tillämpas för alla avgifter förutom inkomstskatter, böter eller andra pålagor som uppstår genom lagbrott samt andra avgifter som omfattas av andra IFRS-standarder. Tolkningsuttalandet har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Standarderna har godkänts för tillämpning i EU.

Wärtsilä Oyj Abp har ännu inte börjat tillämpa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som redan utfärdats av IASB. Koncernen kommer att införa dem när de träder i kraft eller, om det sker vid en annan tidpunkt än räkenskapsårets första dag, från och med därpå följande räkenskapsår.

  • Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Förtydligande av upplysningar* (tillämpas för räkenskapsår som börjar 1.1.2016 eller därefter). Syftet med tillägget är att uppmuntra företag att bedöma vilka upplysningar som ska tas upp i redovisningen. Tillägget förtydligar t.ex. tillämpningen av väsentlighetsprincipen och bedömningen när man avgör i vilken ordning upplysningar presenteras. Tillägget hade ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

  * Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2014.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

Tvåtaktsaffärsverksamheten har klassificerats som avvecklade verksamheter. Därför har jämförelsetalen relaterade till resultaträkningen justerats.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?