Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 3
Valutaterminer 2 212 763
Valutaoptioner, köpta 30
Totalt 2 370 763
Totala valutaterminer innehåller 35 miljoner euro från avvecklade verksamheter.
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?