Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) 16 16
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 1 1
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 4 4
Derivat (nivå 2) 16 16
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 537 550
Derivat (nivå 2) 67 67
Derivat i finansieringstillgångar och -skulder innehåller 1 miljon euro från avvecklade verksamheter, både i bokvärdet av balansposterna och i verkligt värde.

Anteckningen

Skapa en anteckning?