Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Justerad
MEUR 2014 2013
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 235 1 259
Kursdifferenser 22 -37
Ökning 36 53
Avskrivningar och nedskrivningar -51 -56
Minskning och omgrupperingar 17
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -61 -2
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 1 180 1 235
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 449 470
Kursdifferenser 7 -12
Ökning 62 76
Avskrivningar och nedskrivningar -63 -64
Minskning och omgrupperingar -10 -20
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -8 -2
Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden 435 449
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?