Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

        

Koncernens balansräkning, tillgångar
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Anläggningstillgångar
Goodwill 909 914
Immateriella tillgångar 271 321
Materiella tillgångar 421 434
Förvaltningsfastigheter 14 15
Innehav i intresse- och samföretag 90 103
Finansiella tillgångar som kan säljas 16 15
Räntebärande placeringar 1 1
Uppskjuten skattefordran 144 128
Kundfordringar 15
Övriga fordringar 4 5
Anläggningstillgångar totalt 1 884 1 935
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 156 1 367
Räntebärande fordringar 1 1
Kundfordringar 1 186 1 146
Skattefordringar 42 33
Övriga fordringar 338 339
Likvida medel 571 388
Omsättningstillgångar totalt 3 294 3 274
Tillgångar som innehas för försäljning 102
Tillgångar totalt 5 280 5 209
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
MEUR 31.12.2014 31.12.2013
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -30 -85
Fond för verkligt värde -66 -13
Försäkringsmatematiska vinster och förluster -65 -43
Balanserad vinst 1 726 1 587
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 960 1 844
Innehav utan bestämmande inflytande 45 40
Eget kapital totalt 2 005 1 884
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 537 571
Uppskjuten skatteskuld 64 84
Pensionsförpliktelser 100 107
Avsättningar 51 40
Erhållna förskott 77 86
Övriga skulder 2 4
Långfristiga skulder totalt 832 892
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 129 94
Avsättningar 242 204
Erhållna förskott 596 827
Skulder till leverantörer 436 375
Skatteskulder 51 81
Övriga skulder 934 853
Kortfristiga skulder totalt 2 388 2 434
Skulder totalt 3 220 3 325
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 55
Eget kapital och skulder totalt 5 280 5 209
Siffrorna i koncernens balansräkning för jämförelseperioden innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?