Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

        

Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2014 2013
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens nettoresultat 351 393
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 119 123
Finansiella intäkter och kostnader 28 19
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter 2 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag -24 -22
Inkomstskatter 99 113
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 574 598
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -52 -64
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 206 -88
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -122 211
Förändring av rörelsekapital 32 60
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 606 658
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och övriga finansiella intäkter 29 23
Ränte- och övriga finansiella kostnader -36 -7
Betalda skatter -147 -97
Finansiella poster och skatter -154 -81
Rörelseverksamhetens kassaflöde 452 578
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i intresse- och samföretag -1
Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas -1 -4
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -99 -129
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 14 7
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 16 34
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar -1 13
Erhållna dividender 1 1
Investeringarnas kassaflöde -71 -79
Kassaflöde efter investeringar 381 499
Finansieringens kassaflöde:
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16
Upptagna långfristiga lån 100 153
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -81 -157
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -18 -135
Betalda dividender -211 -202
Finansieringens kassaflöde -210 -324
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 172 176
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 388 225
Kursdifferenser 12 -13
Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 571 388
Siffrorna i koncernens kassaflödesanalys innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?