Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Koncernens resultaträkning
Justerad
MEUR 2014 2013
Fortsatta verksamheter
Omsättning 4 779 4 607
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete -240 190
Tillverkning för eget bruk 14 12
Övriga intäkter 52 65
Material och tjänster -2 392 -2 658
Kostnader för ersättningar till anställda -1 113 -1 073
Avskrivningar och nedskrivningar -115 -120
Övriga kostnader -489 -513
Resultatandel i intresse- och samföretag 26 28
Rörelseresultat 522 537
Dividendintäkter 1 1
Ränteintäkter 4 3
Övriga finansiella intäkter 8 15
Räntekostnader -13 -17
Övriga finansiella kostnader -27 -22
Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 25
Resultat före skatter 494 544
Inkomstskatter -106 -119
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 389 425
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -37 -31
Räkenskapsperiodens nettoresultat 351 393
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 347 391
Innehav utan bestämmande inflytande 5 3
351 393
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,95 2,15
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,19 -0,16
Resultat per aktie, euro 1,76 1,98

Anteckningen

Skapa en anteckning?