Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Nyckeltal
Justerad
2014 2013
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,76 1,98
Eget kapital/aktie, euro 9,94 9,35
Soliditet, % 43,5 43,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,05 0,15
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), % 18,7 21,2
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % 20,3 22,6
Avkastning på eget kapital (ROE), % 18,0 21,4
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % 20,0 23,1
Siffrorna i tabellen innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?