Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

       

Räntebärande nettoskulder
MEUR 2014 2013
Långfristiga skulder 537 571
Kortfristiga skulder 129 94
Lånefordringar -1 -1
Likvida medel -571 -388
Totalt 94 276
Siffrorna i tabellen för jämförelseperioden innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?