Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

        

Rapport över totalresultat
MEUR 2014 2013
Räkenskapsperiodens nettoresultat 351 393
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer -29 -9
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 4 -1
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -25 -10
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 56 -72
Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 4
Finansiella tillgångar som kan säljas
värdering till verkligt värde 1
överförts till resultaträkningen -25
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -85 -22
överförts till resultaträkningen 12 -2
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Finansiella tillgångar som kan säljas
överförts till resultaträkningen 6
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 24 7
överförts till resultaträkningen -4 1
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5 -107
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -20 -117
Räkenskapsperiodens totalresultat 332 276
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 323 275
Innehav utan bestämmande inflytande 9 2
332 276
Siffrorna i rapport över totalresultat innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?