Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

       

Resultaträkning i sammandrag, per kvartal
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013
Fortsatta verksamheter
Omsättning 1 549 1 117 1 116 997 1 403 1 199
Övriga intäkter 17 10 12 12 22 18
Kostnader -1 375 -964 -983 -898 -1 204 -1 054
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -29 -27 -29 -28 -29
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 7 5 10 8 6
Rörelseresultat 166 141 123 92 202 140
Finansiella intäkter och kostnader -9 -12 -4 -3 -11 -4
Resultat före skatter 157 129 119 89 191 136
Inkomstskatter -27 -31 -28 -20 -35 -33
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 129 98 91 70 156 103
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -9 -13 -8 -7 -9 -8
Räkenskapsperiodens nettoresultat 121 85 83 63 147 95
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 118 84 83 62 147 94
Innehav utan bestämmande inflytande 3 1 1 1
121 85 83 63 147 95
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79 0,52
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
Resultat per aktie, euro 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74 0,48

Anteckningen

Skapa en anteckning?