Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Omräkningsdifferenser -73 -73 -1 -74
Finansiella tillgångar som kan säljas
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 1 1 1
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -19 -19 -19
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -14 -14 -14
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -2 -2 -2
Förmånsbestämda planer -9 -9 -9
Totalresultat -73 -34 -9 -116 -1 -117
Räkenskapsperiodens resultat 391 391 3 393
Räkenskapsperiodens totalresultat -73 -34 -9 391 275 2 276
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -197 -197 -4 -201
Placeringar från innehav utan bestämmande inflytande 16 16
Eget kapital 31.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Försäkrings-
matematiska
vinster och
förluster
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
Omräkningsdifferenser 56 56 4 59
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -61 -61 -61
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 8 8 8
Förmånsbestämda planer -22 -22 -22
Övriga förändringar -4 -4 -4
Totalresultat 56 -53 -22 -4 -23 4 -20
Räkenskapsperiodens resultat 347 347 5 351
Räkenskapsperiodens totalresultat 56 -53 -22 343 323 9 332
Transaktioner med aktieägare
Betalda dividender -207 -207 -3 -210
Eget kapital 31.12.2014 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Siffrorna i sammanställning över förändring i eget kapital innehåller både fortsatta och avvecklade verksamheter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?