Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2014

Marknadsutsikter

Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska utvecklingen. På grund av det svåra marknadsläget under 2014 och BNP-prognoserna för 2015, väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Orderaktiviteten fortsätter att vara starkast på tillväxtmarknader och länder som gynnas av en starkare US-dollar. Det låga oljepriset kan påverka investeringar i ny kraftförsörjningskapacitet i olje- och gasproducerande länder. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av de rådande osäkerhetsfaktorerna på marknaden. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan på traditionella handelsfartyg. Allt yngre fartyg skrotas, vilket stöder en gradvis återhämtning på fraktmarknaden i kombination med en mer balanserad ökning av flottan. Det låga oljepriset väntas påverka investeringar i prospektering och utveckling, vilket begränsar efterfrågan på offshorefartyg. På andra fartygsmarknader kan lägre bunkringskostnader inverka positivt på redarnas operativa kostnader. Utsikterna för gastankfartyg är fortsatt positiva, även om de höga beställningsvolymerna under 2014 väntas bli normalare. Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar helt klart en viktig roll, och detta ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle på ett allmänt plan.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila, och i vissa regioner är utvecklingen intressant. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och kundernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader inom handelsfartygssegmentet. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt god. Marin- och kraftverkskunder är intresserade av långfristiga serviceavtal. Om man fokuserar på olika regioner i världen så är utsikterna för Mellanöstern och Afrika positiva, och dessa regioner stöds av efterfrågan på kraftverksrelaterade serviceprojekt. 

Wärtsiläs utsikter för 2015

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.

Anteckningen

Skapa en anteckning?